• Naz Mahboula ناز مهبولة
 • 97860093-94060984
 • nazmahboola@nayeb.com.kw


 • Naz Zahra فرع الزهرة
 • 25246983/4
 • nazzahra@nayeb.com.kw


 • Naz Sharq فرع الشرق
 • 22451892/3/4
 • nazsharq@nayeb.com.kw


 • Naz Bayan فرع البيان
 • 25392601/2
 • nazbayan@nayeb.com.kw


 • Naz Salmiya Qatar Street ناز سالميا شارع قطر
 • 25712560/550
 • nazsalmiya@nayeb.com.kw